องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่


  
   


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
       
       
  


       
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ “ชีวิตมีความสุข อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาลสมัครสมานสามัคคี”

 
 
     
 
 
     
     

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ 9 หมู่ 8 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160

โทร. 042199985    www.nongtaoyai.go.th  Email : nongtaoyai@hotmail.com  www.facebook.com/nongtaoyai6480208

 

 

 

 

 ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg,.gif,.png
ความกว้างและสูงมีขนาดไม่เกิน = 150 * 180 Pixel